آروندچوب

تخت تاشو یکنفره (پایه ثابت) بدون دکور و باکس داخل تخت

ال تختخوابشو کارن حالت دو تخت
باکس ال تختخوابشو کارن
 
 عرض
(سانتی متر)
عمق
(سانتی متر)
طول بازشو
(سانتی متر)
ارتفاع
(سانتی متر)
 قیمت
تخت تاشو یکنفره 90 پایه ثابت1024522621538.500.000 ریال
تخت تاشو یکنفره 100 پایه ثابت1124522621540.500.000 ریال
تخت تاشو یکنفره 120 پایه ثابت1324522621543.000.000 ریال

تخت تاشو یکنفره (پایه معلق) بدون دکور و باکس داخل تخت

 عرض
(سانتی متر)
عمق
(سانتی متر)
طول بازشو
(سانتی متر)
ارتفاع
(سانتی متر)
 قیمت
تخت تاشو یکنفره 90 پایه معلق1054522621542.000.000 ریال
تخت تاشو یکنفره 100 پایه معلق1154522621544.000.000 ریال
تخت تاشو یکنفره 120 پایه معلق1354522621546.500.000 ریال

تخت تاشو یکنفره (پایه ثابت) با دکور و باکس داخل تخت

 عرض
(سانتی متر)
عمق
(سانتی متر)
طول بازشو
(سانتی متر)
ارتفاع
(سانتی متر)
 قیمت
تخت تاشو یکنفره 90 پایه ثابت1026024521549.800.000 ریال
تخت تاشو یکنفره 100 پایه ثابت1126024521552.500.000 ریال
تخت تاشو یکنفره 120 پایه ثابت1326024521555.500.000 ریال

تخت تاشو یکنفره (پایه معلق) با دکور و باکس داخل تخت

 عرض
(سانتی متر)
عمق
(سانتی متر)
طول بازشو
(سانتی متر)
ارتفاع
(سانتی متر)
 قیمت
تخت تاشو یکنفره 90 پایه معلق1056024521553.300.000 ریال
تخت تاشو یکنفره 100 پایه معلق1156024521556.000.000 ریال
تخت تاشو یکنفره 120 پایه معلق1356024521559.000.000 ریال

کاناپه تختخوابشو

ال تختخوابشو

مبل پازلی